VILLKOR

Läs alla dessa villkor. Eftersom vi kan acceptera din beställning och göra ett juridiskt verkställbart avtal utan ytterligare hänvisning till dig, måste du läsa dessa villkor för att se till att de innehåller allt du vill ha och inget som du inte är nöjd med. Om du inte är säker på något, ring oss bara på 07931433004.

ANSÖKAN

 1. Dessa villkor gäller för dig (kunden eller dig) att köpa varorna. Vi är Cato International Agencies som handlar som LE FEU UK vars säte är på Prince Albert House, King Street 20, Maidenhead, SL6 1DT med e-postadress lefeuuk@lefeu.com; telefonnummer 07931 433004 (leverantören eller oss eller vi).
 2. Dessa är de villkor som vi säljer alla varor till dig. Genom att beställa någon av varorna samtycker du till att vara bunden av dessa villkor.

TOLKNING

 1. Konsument: en person som agerar för ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför hans eller hennes handel, företag, hantverk eller yrke.
 2. Avtal betyder det rättsligt bindande avtalet mellan dig och oss om försäljning och köp av varorna;
 3. Leveransplats avser leverantörens lokaler eller annan plats där varorna ska levereras, enligt vad som anges i ordern;
 4. Varor avser alla varor som vi levererar till dig, av numret och beskrivningen enligt Beställningen:
 5. Beställning avser kundens beställning av varorna från leverantören som anges i kundens beställning eller i kundens skriftliga godkännande av leverantörens offert.

VAROR

 1. Beskrivningen av varorna beskrivs på vår webbplats, kataloger, broschyrer eller annan form av reklam. Varje beskrivning är endast av illustrativt syfte och det kan finnas små skillnader i färg eller storlek.
 2. När det gäller varor gjorda enligt dina speciella krav är det ditt ansvar att se till att all information du tillhandahåller är korrekt.

FÖRSÄLJNINGSGRUND

 1. Beskrivningen av varorna på vår webbplats, kataloger, broschyrer eller annan form av reklam utgör inte ett avtalserbjudande att sälja varorna.
 2. När en beställning har gjorts kan vi avvisa den av någon anledning, även om vi kommer att försöka berätta orsaken utan dröjsmål.
 3. Ett avtal kommer att bildas för de beställda varorna, endast när leverantören skickar ett e-postmeddelande till kunden om att beställningen har godkänts eller om tidigare leverantörens leverans av varorna till kunden.
 4. Varje offert gäller i högst 7 dagar från dess datum, såvida vi inte uttryckligen återkallar det vid en tidigare tidpunkt.
 5. Ingen ändring av avtalet, vare sig det gäller beskrivning av varorna, pris eller annat, kan göras efter det att det har ingåtts, såvida inte kunden och leverantören skriftligen godkänner ändringen.
 6. Vi har för avsikt att dessa villkor endast ska gälla för ett avtal som du har ingått som konsument där vi, leverantören och du kunden ingår avtalet i någon av leverantörens affärslokaler och där avtalet inte är ett kontrakt (i) för vilket ett erbjudande gjordes av Kunden i Leverantörens och Kundens samtidiga fysiska närvaro från dessa lokaler, eller (ii) gjordes omedelbart efter att Kunden personligen och individuellt adresserades i Leverantörens och Kundens samtidiga fysiska närvaro borta från dessa lokaler. Om detta inte är fallet måste du berätta för oss, så att vi kan förse dig med ett annat avtal med villkor som är mer lämpliga för dig och som på något sätt kan vara bättre för dig, t.ex. genom att ge uppsägningsrättigheter enligt konsumentskyddslagstiftning. Med affärslokaler avses rörliga detaljhandelslokaler där vi bedriver permanent verksamhet eller, i fallet med rörliga detaljhandelslokaler, på vanlig basis.

PRIS OCH BETALNING

 1. Priset på varorna och eventuella ytterligare leveranser eller andra avgifter för varorna, och det totala priset på dem och avgifterna, är det som anges i vår prislista som gällde det datum då vi accepterade ordern eller något annat pris som vi kan komma överens skriftligen.
 2. Priser och avgifter inkluderar moms till den skattesats som gällde vid beställningstidpunkten.
 3. Betalning för varor måste göras före leverans. Du måste betala kontant eller genom att skicka dina kredit- eller betalkortsuppgifter med din beställning och vi kan ta betalning omedelbart eller på annat sätt innan leverans av varorna.

LEVERANS

 1. Vi kommer att leverera varorna till leveransplatsen vid den tid eller inom den överenskomna tidsperioden, eller i strid med något avtal, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte mer än 30 dagar efter den dag då avtalet ingicks.
 2. I vilket fall som helst, oavsett händelser utanför vår kontroll, om vi inte levererar varorna i tid kan du (utöver andra åtgärder) behandla avtalet i ett slut om: a. vi har vägrat att leverera varorna, eller om leverans i tid är väsentlig med hänsyn till alla relevanta omständigheter vid tidpunkten för avtalet, eller om du berättade för oss innan avtalet gjordes att leverans i tid var nödvändig eller b. efter att vi inte har levererat i tid har du angett en senare period som är lämplig för omständigheterna och vi har inte levererat inom den perioden.
 3. Om du behandlar avtalet i slutet kommer vi (förutom andra åtgärder) omedelbart att returnera alla betalningar som gjorts enligt avtalet.
 4. Om du hade rätt att behandla avtalet i slutet, men inte gör det, hindras du inte från att annullera beställningen för varor eller avvisa varor som har levererats, och om du gör detta kommer vi (dessutom till andra rättsmedel) returnera utan dröjsmål alla betalningar som gjorts enligt avtalet för sådana annullerade eller avvisade varor. Om varorna har levererats måste du returnera dem eller låta oss hämta dem från dig och vi betalar kostnaderna för detta.
 5. Om några varor bildar en kommersiell enhet (en enhet är en kommersiell enhet om delningen av enheten väsentligt skulle försämra varornas värde eller enhetens karaktär) kan du inte annullera eller avvisa beställningen för några av dessa varor utan att också annullera eller avvisa ordern för resten av dem.
 6. Vi levererar vanligtvis inte till adresser utanför England och Wales, Skottland, Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna. Om vi ​​dock accepterar en leveransorder utanför det området kan du behöva betala importtullar eller andra skatter, eftersom vi inte betalar dem.
 7. Du samtycker till att vi kan leverera varorna i delbetalningar om vi har brist på lager eller annan verklig och rättvis anledning, med förbehåll för ovanstående bestämmelser och förutsatt att du inte är ansvarig för extra avgifter.
 8. Om du eller din kandidat inte tar emot leveransen av varorna på leveransplatsen, kan vi ta ut rimliga kostnader för lagring och leverans av dem.
 9. Varorna blir ditt ansvar från slutförandet av leveransen eller kundhämtningen. Du måste, om det är rimligt genomförbart, undersöka varorna innan du accepterar dem
 10. Användning av garantin Klagomål avseende brister och brister måste meddelas LE FEU inom rimlig tid efter mottagandet av varan och senast två dagar efter mottagandet. Kunden uppmanas att förklara produktbrister eller brister i reklamationen. Underlåtenhet att göra detta kan innebära en förlängning av saneringsprocessen på grund av felsökning. Kunden kan klaga genom att returnera den defekta produkten via post till vår adress. Varor som inte täcks av garantin och / eller mottas utan korrekt förpackning kommer att förpackas om och debiteras ett belopp som motsvarar LE FEUs kostnad för nödvändig och säker förpackning. Varor som returneras efter anspråk eller skickas utan porto kommer att nekas av LE FEU.
 11. Återlämnade varor som inte innehåller fel genom att returnera defekta eller felaktiga varor till LE FEU där fel eller defekt inte definieras eller specificeras av kunden, kommer varan att returneras till kunden. LE FEU förbehåller sig rätten att ta ut fraktkostnader i avsaknad av ett kreditavtal. Vid bifogat tillbehör måste nummer och produktbeskrivning följa. Varor ska returneras med en kopia av fakturan där inköpstiden för reklamationsprodukten är tydlig. Annars lagras varan tills vi har fått en kopia av fakturan. Varor som inte ingår i garantin och som tas emot utan korrekt förpackning kommer att förpackas om och det kommer att debiteras ett belopp som motsvarar vår kostnad för nödvändig och säker förpackning.

RISK OCH TITEL

 1. Risk för skada på eller förlust av varorna övergår till dig när varorna betalas helt och levereras till dig.
 2. Du äger inte varorna förrän vi har fått full betalning. Om full betalning är försenad eller ett steg mot din konkurs kan vi välja att genom att avbryta leveransen och avsluta alla rättigheter att använda de varor du fortfarande äger, i vilket fall du måste returnera dem eller låta oss hämta dem.

UTTAG OCH AVBESTÄLLNING

 1. Du kan dra tillbaka beställningen genom att berätta för oss innan avtalet görs, om du bara vill ändra dig och utan att ge oss en anledning och utan att ådra dig något ansvar.
 2. Du kan säga upp avtalet med undantag för alla varor som görs enligt dina speciella krav genom att berätta för oss senast två dagar efter att avtalet gjorts, om du bara vill ändra dig och utan att ge oss en anledning och utan ansvar, förutom i det fallet, måste du returnera varorna i oskadat skick till någon av våra affärslokaler i originalförpackningen med alla delar inkluderade på din bekostnad. Då återbetalar vi utan dröjsmål priset för dessa varor, men vi kan behålla varje separat leveransavgift. Detta påverkar inte dina rättigheter när orsaken till annulleringen är defekta varor.

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH GARANTI

 1. Vi har en laglig skyldighet att leverera varorna i enlighet med avtalet och kommer inte att ha uppfyllt om de inte uppfyller följande skyldighet.
 2. Vid leveransen kommer varorna: a. vara av tillfredsställande kvalitet b. vara rimligt lämplig för något speciellt ändamål för vilket du köper de varor som du, innan avtalet har gjorts, meddelade oss (såvida du inte faktiskt litar på, eller det är orimligt för dig att lita på vår skicklighet och bedömning) och vara lämplig för alla syften som hålls av oss eller anges i avtalet; och C. överensstämmer med deras beskrivning.
 3. Det är inte ett bristande överensstämmelse om felet har sitt ursprung i dina material.
 4. Vi kommer omedelbart eller inom rimlig tid att ge dig fördelen med den kostnadsfria garantin som tillverkaren av varorna ger. Detaljer om garantin, inklusive tillverkarens namn och adress, garantiens varaktighet och territoriella omfattning anges i tillverkarens garanti som medföljer varorna. Denna garanti träder i kraft när varorna levereras och kommer inte att minska dina lagliga rättigheter. Omständigheter utanför någon av parternas kontroll
 5. Om ett parti misslyckas på grund av något utanför dess rimliga kontroll: a. parten kommer att ge den andra parten råd så snart det är praktiskt möjligt; och b. partens skyldigheter kommer att upphävas så långt det är rimligt, förutsatt att parten kommer att agera rimligt, och parten kommer inte att hållas ansvarig för eventuella fel som den inte rimligen kunde undvika, men detta påverkar inte kundens ovanstående rättigheter avseende leverans och rätten att avbryta nedan.

EXKLUDERANDE ANSVAR

 1. Leverantören utesluter inte ansvar för: (i) bedräglig handling eller underlåtenhet; eller (ii) för dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet eller brott mot leverantörens andra rättsliga skyldigheter. Med förbehåll för detta är Leverantören inte ansvarig för (i) förlust som inte var rimligt förutsägbar för båda parter vid den tidpunkt då avtalet ingicks, eller (ii) förlust (t.ex. förlust av vinst) till Kundens verksamhet, handel, hantverk eller yrke som inte skulle drabbas av en konsument eftersom leverantören tror att kunden inte köper varorna helt eller huvudsakligen för sin verksamhet, handel, hantverk eller yrke).

GÄLLANDE LAG, JURISDIKTION OCH KLAGOMÅL

 1. Avtalet (inklusive alla utomobligatoriska frågor) regleras av lagen i England och Wales.
 2. Tvister kan överlämnas till domstolarna i England och Wales eller, där Kunden bor i Skottland eller Nordirland, vid domstolarna i respektive Skottland eller Nordirland.
 3. Vi försöker undvika varje tvist, så vi hanterar klagomål enligt följande: Om en tvist uppstår ska kunder kontakta oss direkt. Vi strävar efter att svara med en lämplig lösning inom 3 arbetsdagar

 
Copyright © 2017-present Le Feu, Inc. All rights reserved.